บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา: กรณีศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย

ณัชชา ทิพย์ประเสริฐ

Abstract


การวิจัยเรื่อง บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จำนวน 596 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิธีการสุ่มของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 79.02 มีอายุมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 55.36 และศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81.37
2. ความต้องการของนักศึกษาต่อบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้าน ที่ประกอบด้วยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านงานวิชาการ ด้านสวัสดิการและด้านอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00, 3.91, 3.74 และ 3.81 ตามลำดับ นั้นคือนักศึกษามีความพึงพอใจในบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายมาก


Keywords


บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา; อาจารย์ที่ปรึกษา; วิชาการ; สวัสดิการ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099