สหสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในการทำนายกำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์

มานพ พิพัฒหัตถกุล, ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ, ฉัตรชัย เปล่งสะอาด

Abstract


งานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงสหสัมพันธ์เชิงประจักษ์สำหรับการทำนายกำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ระบบทดลองประกอบด้วยเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ รุ่น A65-130 ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 5.5 แรงม้า โดยมีเงื่อนไขในการทดลองในช่วงความเร็วรอบ 1100 – 1750 รอบต่อนาที และอัตราการไหล 1 – 6 ลิตรต่อวินาที จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ค่ากำลังไฟฟ้า ที่ได้จากการคำนวณ โดยสหสัมพันธ์เชิงประจักษ์ มีค่าความผิดพลาดประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับค่ากำลังไฟฟ้าจริง ที่ได้จากการทดลอง

This research describes the empirical correlations for predicting electric power of centrifugal pump. The experimental system consists of the centrifugal pump A65-130 Model which is driven by 3 phases, 5.5 HP of electric motor. The experimental conditions of rotational speed and flow rate are in the range of 1100 – 1750 rpm and 1 – 6 L/s, respectively. From the experimental results, it can be found that the electric power is obtained by the empirical correlations which have error about 10% that compares with the electric power obtained from the experiment.


Keywords


สหสัมพันธ์เชิงประจักษ์; กำลังไฟฟ้า; เครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์; Empirical correlations; Electric Power; Centrifugal Pump

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099