ความขัดแย้งทางความคิดกับประชาธิปไตยในสังคมไทย

ปริศนา เพชระบูรณิน

Abstract


ปัจจุบันสังคมไทยเกิดการแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน จากความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่มากขึ้น การขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างกัน การขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ข้อมูล สื่ออย่างเท่าเทียมกัน การเข้าใจในประชาธิปไตยอย่างไม่ถูกต้อง หรือการขาดบรรทัดฐานหรือเส้นแบ่งที่ชัดเจนของอำนาจนิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหาร เป็นต้น เหล่านี้ล้วนทำให้คนในสังคมไทยเกิดการแบ่งกลุ่มและผลักดันคนเห็นต่างไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง ทำให้เกิดประชาธิปไตยแบบเมือง และประชาธิปไตยแบบชนบทขึ้นที่เรียกว่า สองนคราประชาธิปไตย ที่อยู่ควบคู่กับสังคมไทย อย่างไรก็ตาม ปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจะดีขึ้นได้ หากมีการให้การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้คนในสังคมไทยเกิดสติ ใช้สติในการพิจารณาสิ่งต่างๆ รู้เท่าทัน ปลูกฝังให้เกิดประชาธิปไตยในจิตใจของทุกคน ซึ่งจะทำให้สังคมไทยสามารถประสานอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและมีการร่วมมือประสานงานซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

Due to the different political opinions, the conflict of interests and the lack of the opportunity in access to information, democracy misunderstanding and inequality and of the clear separation of powers of the legislative, the judiciary and the executive, Thailand were clearly divided into different groups. These problems lead to the theory of Two Cities of Democracy, rural area and urban area. However, these problems can be solved by giving the educational equity to support the mindful of thoughts and to understand how to keep consciousness. In addition, the democracy in the minds can help all people coordinate their Thai society peacefully and can solve Thai political conflict in the long term.


Keywords


สังคมไทย; ความคิดที่แตกต่าง; ประชาธิปไตย; ความขัดแย้ง; Thai society; different opinions; democracy; conflict

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099