การศึกษาระบบระบายอากาศสำหรับโรงเรือนจำลองแบบปิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต, พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์

Abstract


งานวิจัยนี้กล่าวถึงการศึกษาระบบระบายอากาศสำหรับโรงเรือนจำลองแบบปิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หน่วยระบายอากาศและโรงเรือนจำลองแบบปิด หน่วยระบายอากาศที่ติดตั้งเข้ากับโรงเรือนประกอบด้วยแผ่นรังผึ้ง ปั้มน้ำขนาด 36 วัตต์ และพัดลมระบายอากาศขนาด 164 วัตต์แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ จากแผลงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดพลังงานรวม 330 วัตต์ ถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักในการทดลองนี้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปั้มน้ำขับดันน้ำเข้าสู่แผ่นรังผึ้งทำให้เกิดการระเหยไอเย็นด้วยน้ำ สามารถลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ต่ำกว่าอุณหภูมิภายนอกเฉลี่ย 2.03 C และผลต่างสูงสุดเท่ากับ 4.68C ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 89.06-92.85% พัดลมระบายอากาศร้อนออกจากโรงเรือนด้วยอัตราการไหลระหว่าง 38.5-51.1 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

Keywords


ระบบทำความเย็นด้วยการระเหยน้ำ; โรงเรือนแบบปิด; การระบายอากาศและพลังงานแสงอาทิตย์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099