เทคโนโลยีของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

ชุตินันท์ พึ่งเกตุ, พีริยา จารุเศษฐการ

Abstract


การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นการประมวลผลแบบหนึ่งที่อาศัยทรัพยากรร่วมกันของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่างสถานที่กัน โดยการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายในรูปแบบของฐานข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากผ่านเครื่องแม่ข่าย  ซึ่งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสำหรับการให้บริการทรัพยากรข้อมูล และโปรแกรมการทำงาน การให้บริการนี้จะเป็นลักษณะตามความต้องการ (On-demand) ผ่านสื่อสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนพื้นฐานการจ่ายค่าบริการเท่าที่มีการใช้ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับทรัพยากรสารสนเทศที่มีการประมวลผลข้อมูลในปริมาณมากและมีความซับซ้อน ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลา  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้สามารถรับข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน  ข้อมูลทางสังคม  ข้อมูลด้านการศึกษา และอื่นๆ  เทคโนโลยีนี้จึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานและลดค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม

Cloud computing is a type of computing that relies on the shared resources of computer network at different locations by connecting to the network in the form of a large database via servers for the services of data resources and software.  These services base on the delivery of on-demand computing resources via the information media linked through the Internet on a pay-per-use basis. Cloud computing improves the system efficiency and also supports large and complex information resources. Users can access information resources anytime/anywhere that can meet user’s needs for obtaining economic and financial data, social data, education data, etc.  This technology can increase user’s flexibility and substantially reduce the cost.


Keywords


การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ; เทคโนโลยีสารสนเทศ; อินเตอร์เน็ต; Cloud computing; Information technology; Internet

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

ติดต่อสอบถาม

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099