ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์

Abstract


การทดลองในห้องปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับเป็นส่วนสำคัญสำหรับการศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาสำหรับการแก้ปัญหาจากงานที่เกิดขึ้นจริงของระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม การศึกษาผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับของนักศึกษาในปีการศึกษา 2553  และ 2554  พบว่าร้อยละของจำนวนนักศึกษาได้ผลการเรียนระดับ I เท่ากับ 33.0  และ 27.1 ตามลำดับ ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า “ปัญหาของการเรียนวิชานี้คืออะไร” ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของบทความวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนในวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 75 คน เป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับในปีการศึกษา 2554  ผลการศึกษาพบว่าทักษะความรู้ของนักศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อปัญหาการเรียนวิชาปฏิบัติของนักศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของอาจารย์ผู้สอนว่านักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีที่สนับสนุนการทำการทดลอง

Experiment in Feedback Control System Laboratory is one of the important parts for electrical engineering education to develop the students’ skills needed to solve the real work problems of the industrial control systems. The study of the students’ learning achievement of the subject of Feedback Control System Laboratory in the academic year 2010 and 2011 has found that the percentages of students who have grade “I” are 34.0 and 27.1, respectively. By this point, there has question that “What are problems for leaning in this subject?” Consequently, the main objective of this research paper is to investigate the factor resulting in problems of learning in Laboratory of Feedback Control System. A case study of the Department of Teacher Training in Electrical Engineering, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok is proposed. For the Feedback Control System Laboratory in academic year 2011, the surveys of 75 of undergraduate students are performed by using the questionnaires to collect the data. The results show that the students’ knowledge is the main factor affecting on the students’ laboratory learning which corresponding to  the teacher’s comment that  students lack the skill of the basic theory supporting the experiments.


Keywords


วิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับ; ปัญหาการเรียนวิชาปฏิบัติการ; Feedback Control System Laboratory; Problem of Laboratory Learning

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099