การศึกษาช่องว่างของรายได้ระหว่างข้าราชการและพนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ปริศนา เพชระบูรณิน

Abstract


การจัดสรรรายได้และสวัสดิการนั้นมีความสำคัญอย่างมากในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มแรงจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาสอนมากขึ้น  วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยเพื่อศึกษาความแตกต่างหรือช่องว่างของรายได้ที่จะเกิดขึ้นระหว่างข้าราชการและพนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และศึกษาความต้องการและความพึงพอใจในสวัสดิการ การศึกษานี้เลือกศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเพราะเป็นเมืองหลวงมีสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงหลายแห่งและมีนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษามากมาย งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 380 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ 178 คน และ พนักงาน 203 คน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มข้าราชการที่ตอบแบบสอบถามมีอายุและประสบการณ์ทำงานมากกว่าพนักงานสายวิชาการ และส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และพบว่าข้าราชการส่วนใหญ่มีรายได้และรายได้หักค่าใช้จ่ายมากกว่าพนักงานสายวิชาการ ซึ่งเป็นผลสอดคล้องกับความต้องการสวัสดิการของพนักงานมีมากกว่าข้าราชการ ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์และช่วยสนับสนุนสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของข้าราชการและพนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

The income and welfare allocation is very important to improve life quality for personnel and motivate professional personnel to work. Therefore, the main objectives of this research are to study income gap between academic government officer and employee in higher education institute and to investigate the welfare requirement and satisfaction. This study surveyed the data in Bangkok due to a huge number of students and personnel and the several numbers of well-known institutions. This research collected data by using questionnaire with populations of 380 samples including 178 government officers and 203 academic employees.  The results showed that the samples of government officer were older and had more experience than that of employee and the majority of samples graduated in the Master’s degree. In addition, the majority of government officers received the income and net income more than academic employee according to the higher requirement of welfare that the employees requested more than government officer. Government should pay attention to human resource and support the necessary welfare for living of both the academic government officer and employee in the higher education institution.


Keywords


รายได้; ช่องว่างรายได้; สวัสดิการ; ข้าราชการ; พนักงานสายวิชาการ; Income; income gap; welfare; government officer; academic employee

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099