อิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและผลผลิตของข้าวอินดิกา

สุธิชัย สามารถ, นิตยา ผกามาศ, สุธี ชุติไพจิตร

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO) ที่มีผลต่อผลผลิตของข้าวอินดิกาสายพันธุ์ชัยนาท 1 ในการทดลองนี้ได้ดำเนินการทดลอง ณ แปลงทดลองภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ โดยทำการทดสอบอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ทั้งหมด 6 ความเข้มข้น ในอัตราส่วนความเข้มข้น 0, 100, 200, 400, 600 และ 800 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยทำการเติมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์แต่ละความเข้มข้นทุก 14 วัน จนกระทั่งเก็บเกี่ยว ต้นข้าวจะถูกเก็บตัวอย่างที่ระยะเวลา 72, 86, 100 และ 114 วัน ทำการวัดค่าดัชนีพื้นที่ใบ (LAI), จำนวนรวงต่อกอ, น้ำหนัก 1,000 เมล็ด, เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ และค่าดัชนีเก็บเกี่ยว (HI) ผลการศึกษาพบว่าการใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่อัตราความเข้มข้นที่ต่างกัน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต และมีแนวโน้มว่าการเติมอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่อัตราความเข้มข้น 200-400 มิลลิกรัมต่อลิตรจะทำให้ข้าวมีค่าดัชนีพื้นที่ใบ และดัชนีเก็บเกี่ยวสูงกว่าอัตราความเข้มข้นอื่นๆ ดังนั้นการประยุกต์ใช้อนุภาคนาโนซิงค์-ออกไซด์จึงน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้าวสายพันธุ์อื่น รวมทั้งพืชชนิดอื่นในอนาคตได้

The objective of this study was to determine the effect of zinc oxide nanoparticles (nano-ZnO) on yield of indica rice cv. Chainat 1. The experiment was conducted in the field of the Department of Plant Production Technology, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang during February to June, 2013. The experiment was laid out in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 replications. Six rates of nano-ZnO were tested at the different concentrations i.e., 0, 100, 200, 400, 600 and 800 mg.L-1. Each rate of nano-ZnO was supplemented for every 14 days-interval until harvesting. The rice plants were collected at 72, 86, 100 and 114 days old. Leaf area index (LAI), number of panicles/clump, 1,000 seed weights, percentage of unfilled grain and harvest index (HI) were measured. The results showed that, the different concentrations of nano-ZnO were effect on plant growth and yield of rice. The additions of nano-ZnO at a rate of 200-400 mg.L-1 trended to promote leaf area index and harvest index greater than the other treatments.   The application of nano-ZnO may be applied to other rice strains, including the other plant species in the future.


Keywords


ข้าวอินดิกา; อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์; ดัชนีพื้นที่ใบ; ดัชนีเก็บเกี่ยว; indica rice; Nano-ZnO; Leaf area index; Harvest index

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099