ระบบแนะนำหนังสือห้องสมุดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ณัฐสุดา คำเพราะ, มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบแนะนำหนังสือห้องสมุดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ้นและ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยใช้การเขียนโปรแกรมภาษา PHP และใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูลในส่วนของการทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่า การประเมินประสิทธิภาพ โดยการทดสอบหาค่าความแม่นยำจากการทดสอบระบบได้เท่ากับร้อยละ 98.72 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ของค่าความแม่นยำคือร้อยละ 97.5 และประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คนและผู้ใช้งานทั่วไป 50 คน มีค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพเท่ากับ 4.53 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.507) ซึ่งสรุปได้ว่าผลในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดีมาก

The purposes of this research are 1) to develop recommend in library by using natural language processing, 2) to evaluate the developed system efficiency and 3) to evaluate the satisfactory of the users to the developed system. Therefore, the system was developed as web application by using PHP programming language and MySQL as a database management.  The accuracy of the developed system was tested by 5 experts and 50 general users. The result showed that the developed system provided 98.72 percent accuracy, which is more than the set up accuracy threshold of 97.5 percentages. The overall satisfaction of the system evaluated by 5 experts and 50 general users was in the highest level with the mean score of 4.53 (the standard deviation of 0.507)


Keywords


ระบบแนะนำหนังสือ; ห้องสมุด; การประมวลผลภาษาธรรมชาติ; Book recommendation system; library; natural language processing

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 วารสารวิชาการปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร 02-104-9099