วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

วารสารวิชาการปทุมวันเป็นวารสารที่ผ่านการประเมินคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 ซึ่งจะได้รับการรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที: 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที: 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที: 3 กันยายน – ธันวาคม

 


Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563


Cover Page