วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal

วารสารวิชาการปทุมวันเป็นวารสารที่ผ่านการประเมินคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 ซึ่งจะได้รับการรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิเช่น สาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที: 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที: 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที: 3 กันยายน – ธันวาคม

 


Vol 9, No 26 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน-ธันวาคม 2562

Table of Contents

บทความวิจัย

จุฬารัตน์ ศรีกุล, ชลัมภ์ อุ่นอารีย์
PDF
1-13
ฤทธิชัย สังฆทิพย์, มนัส ศรีสวัสดิ์, ก่อสุชน ศาตะโยธิน, วัฒนชัย ประสงค์
PDF
14-24
ชเนรินทร์ รักสัตย์, ระพี กาญจนะ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ศักดิ์ชัย จันทศรี
PDF
25-33

บทความวิชาการ

ปวีณา เดือนฉาย
PDF
34-50