Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ผิวเผือก, จิตติพงษ์, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)

พงศ์สยาม, ดวงพงศ์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
พงษ์สวัสดิ์, สืบพงษ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล คณะนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (Thailand)
พจนวิชัยกุล, พจนา, แผนกการบริหารทรัพยากรสุขภาพ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 9/1 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (Thailand)
พรพัฒน์กุล, ชัชวาล, สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
พรพัฒน์กุล, ชัชวาล, สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
พรสิงห์, ชูศักดิ์, หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 73000 (Thailand)
พรหมเดช, อนุวัฒน์, สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
พลดร, ชัยนิยม, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
พะวงศ์รัตน์, รัชพล, หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (Thailand)
พัฒนพงศ์, ยงยุทธ์, สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
พัฒนพงศ์, ยงยุทธ์, สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
พัฒนพงศ์, ยงยุทธ์ (Thailand)
พัฒนาศักดิ์, ภาติยะ, โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Thailand)
พันธุ์สวาสดิ์, คเณศ, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 (Thailand)
พิงคารักษ์, ลักษณาทิตย์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 (Thailand)
พิพัฒหัตถกุล, มานพ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
พีรทัตสุวรรณ, ชัยวัฒน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (Thailand)
พีระทัตสุวรรณ, ชัยวัฒน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (Thailand)
พึ่งเกตุ, ชุตินันท์, งานวารสารวิชาการปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
พึ่งเกตุ, ชุตินันท์ (Thailand)
พูลสง, อภิวิชญ์, สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย (Thailand)
พ่วงศรี, ปิยะภัทร, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)

ภมร, ศุภกร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (Thailand)
ภัทร์สรณ์สิริ, กัญญนันทน์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)

176 - 200 of 406 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>