Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เข็มพิลา, จารุณี, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เจ็กภู่, น้ำทิพย์, สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand)
เชาวนนทปัญญา, ธีร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (Thailand)
เดือนฉาย, ปวีณา, สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เดือนฉาย, ปวีณา, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เดือนฉาย, วิจิตรา, ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Thailand)
เทพรัตน์, ธิดารัตน์, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช (Thailand)
เทพรัตน์, ยงยุทธ์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (Thailand)
เบญจนราสุทธิ์, ถาวร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Thailand)
เปล่งสะอาด, ฉัตรชัย, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เพชรกูล, ธนาพร, กลุ่มวิจัยสื่อสารไร้สาย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)
เพชรค่อง, คมสันต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Thailand)
เพชระบูรณิน, ปริศนา, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เพิ่มพูนสินทรัพย์, วชิราภรณ์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เมฆประสาท, วณิชยา, วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Thailand)
เมาะราษี, สุวิทย์, สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Thailand)
เมืองใจ, วรจักร์ (Thailand)
เริงกมล, ไพฑูรย์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เวชพันธ์, พนิดา, งานบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เวสารัชชานนท์, โชติมา, ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Thailand)
เวสารัชชานนท์, โชติมา, ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Thailand)
เสือทับทิม, จรัสศรี, สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เสือทับทิม, จรัสศรี, สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เสือทับทิม, จรัสศรี, สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
เหมกรณ์, ณรงค์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Thailand)

226 - 250 of 270 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 > >>