Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

นิธิกาญจนธาร, จิตติวัฒน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Thailand)
น้ำหอมจันทร์, ธนากร, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 (Thailand)

บริสุทธิ์, วิริยะ, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
บุญกว้าง, เอนก, สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
บุญกว้าง, เอนก, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
บุญค้ำ, วิชาญ, สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 (Thailand)
บุญพร้อม, ปัญจ์ปพัชรภร, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Thailand)
บุญพึ่ง, สุรัตน์, สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ (Thailand)
บุญยัง, พันธนีย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Thailand)
บุนนาค, ณวงศ์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thailand)

ปทุมมาเกษร, ชุมพล, สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (Thailand)
ประภาสวัสดิ์, ฑรรชนก, สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
ประสงค์, วัฒนชัย, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (Thailand)
ประสันใจ, อัญญารัตน์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Thailand)
ประสันใจ, อัญญารัตน์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ปทุมธานี (Thailand)
ปราบใหญ่, สืบพงษ์, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (Thailand)
ปราบใหญ่, สืบพงษ์, ภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Thailand)
ปรีชาวีรกุล, จิรศักดิ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Thailand)
ปรีดี, สุรัสวดี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (Thailand)
ปัญญางาม, วราธร, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
ปัญโญ, จริยา, หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (Thailand)
ปานมี, เอกวัฒน์, ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (Thailand)
ปานสัสดี, ทศพล, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ 10330 (Thailand)

ผกามาศ, นิตยา, คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Thailand)
ผดุงศิลป์, อำนาจ, บัณฑิตศึกษาการจัดการทางวิศวกรรรม วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Thailand)

151 - 175 of 406 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>