Journal History

วารสารวิชาการปทุมวันเป็นวารสารที่ผ่านการประเมินคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 ซึ่งจะได้รับการรับรองคุณภาพของวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วารสารวิชาการปทุมวัน (Pathumwan Academic Journal; ISSN 2229-1636) เป็นวารสารทางวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งจัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

- ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ส่งต้นฉบับภายในเดือนตุลาคม
- ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม ส่งต้นฉบับภายในเดือนกุมภาพันธ์
- ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม ส่งต้นฉบับภายในเดือนมิถุนายน

วารสารวิชาการปทุมวันประกอบด้วยบทความรับเชิญ บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทัศน์ บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง