Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากใบตะไคร้และฟางข้าว Abstract   PDF
จารุณี เข็มพิลา, ชญานิศ นามไพร, อลิษา แก้วใส
 
Vol 6, No 16 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม-กันยายน 2559 การผลิตไซรัปกล้วยน้ำว้า Abstract   PDF
ธิดารัตน์ เทพรัตน์
 
Vol 8, No 23 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 กันยายน-ธันวาคม 2561 การพัฒนากังหันลมแนวตั้งขนาดกะทัดรัด: การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อประยุกต์ใช้กังหันลมแบบใบบิดวนกับคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, ปฏิภาณ อร่ามวาณิชย์, ภานุรุจ ยะเรือน
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าเลือกเฉพาะไอออนฟลูออไรด์ชนิดเยื่อสถานะของแข็ง Abstract   PDF
ปราณี ศรีกอบัว
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Abstract   PDF
ธิดารัตน์ เทพรัตน์
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
พนิดา เวชพันธ์
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การพัฒนาระบบการวัดอัตราการไหลและการปรับเทียบโรตามิเตอร์ Abstract   PDF
ชัชวาล พรพัฒน์กุล, ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 การพัฒนาระบบการวัดแบบเรียลไทม์สำหรับการส่งผ่านพลังงานไร้สายแบบเคลื่อนที่ Abstract   PDF
พัฒนา อินทนิ, จันทร์ อัญญะโพธิ์
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการอบแห้งถ่านอัดแท่ง Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, ภานุรุจ ยะเรือน, จรัสศรี เสือทับทิม
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การพัฒนาระบบควบคุมโดรนบินในอาคารแบบอัตโนมัติโดยใช้สัญลักษณ์แถบสี Abstract   PDF
เฉลิมชาติ ไพรศรีสวัสดิ์, วชิรศักดิ์ วานิชชา
 
Vol 5, No 14 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 กันยายน-ธันวาคม 2558 การพัฒนาระบบจัดการคลังข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยผ่านอินเทอร์เน็ต Abstract   Untitled
กมลลักษณ์ ชัยดี, ขวัญใจ คงมั่น, คุณนิธี สุดนาลาว, ชนชน สุขใหม่
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยกังหันลมแนวแกนตั้งขนาดกระทัดรัด Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลโบราณสถานและโบราณวัตถุจากฐานข้อมูลวัดพื้นที่จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
พงศ์กร จันทราช
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การพัฒนาศักยภาพการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทย โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล Abstract   PDF
จุฬารัตน์ ศรีกุล, ชัยประเสริฐ แก้วเมือง, ชลัมภ์ อุ่นอารีย์
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 การพัฒนาสูตรอาหารสำเร็จรูปสำหรับเพาะเลี้ยงหนอนแดง Abstract   PDF
อมรศรี ศรีอินทร์
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการตัดแยกและนับเซลล์โซมาติกในน้ำนมโคโดยใช้การประมวลผลภาพ Abstract   PDF
ประสิทธิ์ นางทิน, สุวิทย์ เมาะราษี, ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล, อรัญ จันทร์ลุน
 
Vol 4, No 10 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานร่วมแสงอาทิตย์-ไฟฟ้า Abstract   PDF
จีระพงศ์ ศรีวิชัย, คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์
 
Vol 6, No 16 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม-กันยายน 2559 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับสื่อการท่องเที่ยวบนแอนดรอยด์ Abstract   Untitled
กมลลักษณ์ ชัยดี, วิวัฒน์ วงค์ไชย, ศุภกร ภมร, สุรัสวดี ปรีดี
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การระบุพื้นที่ในประเทศไทยที่ได้รับความเสียหายจากอัตราเร็วลมสูงสุดของพายุโซนร้อนโดยใช้แบบจำลองลมอสมมาตร Abstract   PDF
อมร คุ้มทรัพย์สิริ, นันทวัน ศรีปะนะ
 
Vol 5, No 12 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 มกราคม-เมษายน 2558 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและเสถียรภาพทางไฟฟ้าเบื้องต้นในกรณีที่ใช้ MnO2 เป็นวัสดุแคโทดสำหรับเซลล์เชื้อแบบสังกะสี-อากาศ Abstract   PDF
ณัฐพล วงเยาว์, Yuki seki, Dan Takamura
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การวิเคราะห์มิติและการหาสหสัมพันธ์สาหรับเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, มกร ลักขณา
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การวิเคราะห์หาแรงจับยึดชิ้นงานสำหรับการลากขึ้นรูปกระทะอลูมิเนียมโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Abstract   Untitled
ภคิน รัตนอุดม, เสกสรร ไชยจิตต์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การวิเคราะห์และจำลองวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบแปลงขึ้น Abstract   PDF
จีระพงศ์ ศรีวิชัย
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การศึกษาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในประเทศไทย: กรณีศึกษาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
อดิศักดิ์ ย่อมเยาว์, มงคล คำมูล
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 การศึกษาการออกดอกของเห็ดกระด้างโดยการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง Abstract   PDF
วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ
 
51 - 75 of 172 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>