Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12, No 33 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 มกราคม-เมษายน 2565 การประยุกต์ใช้ระบบสมาร์ตฟาร์มสำหรับการผลิตเห็ดแครง Abstract   PDF
กันตภณ มะหาหมัด, ศรีวรรณ ขำตรี, สุวลี ชูวาณิชย์
 
Vol 9, No 26 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน-ธันวาคม 2562 การประยุกต์ใช้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรในการตรวจวัดเชิงสี Abstract   PDF
ปวีณา เดือนฉาย
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบฝูงอนุภาคสำหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรม Abstract   PDF
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
 
Vol 11, No 32 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 กันยายน-ธันวาคม 2564 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WebRTC กับโปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ Abstract   PDF
เยาวภา จรัสสันติจิต
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 การประยุกต์ใช้เรขาคณิตแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย Abstract   PDF
บุญเรือง วังศิลาบัตร
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 การประเมินการตอบสนองทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. cv. KDML 105) ที่ชักนำด้วยซิงค์ออกไซด์อนุภาคนาโน Abstract   PDF
สุธี ชุติไพจิตร
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร: กรณีศึกษาบริษัทกราวน์ บิสซิเนส จำกัด Abstract   PDF
น้ำทิพย์ เจ็กภู่, เพียงพิศ กลิ่นหรั่น
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การประเมินปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและเฟลโวนอยด์ในเมล็ดข้าวเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทย (Oryza sativa L.) Abstract   PDF
สุธี ชุติไพจิตร, ธนวัช สุจริตวรกุล, ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
 
Vol 11, No 31 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 การประเมินผลมาตรการการปรับปรุงพลังงานของกรอบอาคารในอาคารสถานศึกษาโดยใช้แบบจำลองพลังงาน : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Abstract   PDF
ประยุทธ์ ฤทธิเดช, อำนาจ ผดุงศิลป์, ศุภรัชชัย วรรัตน์
 
Vol 9, No 26 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน-ธันวาคม 2562 การปรับปรุงกระบวนการผลิตพัดลมโดยประยุกต์ใช้เทคนิคลีนซิกซ์ซิกซ์มา Abstract   PDF
ฤทธิชัย สังฆทิพย์, มนัส ศรีสวัสดิ์, ก่อสุชน ศาตะโยธิน, วัฒนชัย ประสงค์
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การปรับปรุงระบบการผลิตด้วยการจำลองเสมือนจริง Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, วีรวิชญ์ คำมาก, จรัสศรี เสือทับทิม, ปราโมทย์ ศรีน้อย
 
Vol 11, No 30 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 30 มกราคม-เมษายน 2564 การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในกระบวนการเตรียมเส้นไหมของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ Abstract   PDF
มาโนช ริทินโย, จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร, อมรศักดิ์ มาใหญ่, ภรณี หลาวทอง
 
Vol 11, No 31 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 การปรับปรุงสมบัติทางเคมีความร้อนของชีวมวลข้าวโพดด้วยกระบวนการทอร์รีแฟกชัน Abstract   PDF
จารุณี เข็มพิลา, ภูมินทร์ คงโต
 
Vol 4, No 9 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม-เมษายน 2557 การปรับปรุงเครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเบา Abstract   PDF
จิตติพงษ์ ผิวเผือก, อนุวัฒน์ พรหมเดช, ก่อสุชน ศาตะโยธิน
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ร่วมกับการสกัดด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์ Abstract   PDF
สรรพศิริ เอียกุล, ณาวดี ศรีศิริวัฒน์
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากใบตะไคร้และฟางข้าว Abstract   PDF
จารุณี เข็มพิลา, ชญานิศ นามไพร, อลิษา แก้วใส
 
Vol 6, No 16 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม-กันยายน 2559 การผลิตไซรัปกล้วยน้ำว้า Abstract   PDF
ธิดารัตน์ เทพรัตน์
 
Vol 8, No 23 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 กันยายน-ธันวาคม 2561 การพัฒนากังหันลมแนวตั้งขนาดกะทัดรัด: การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อประยุกต์ใช้กังหันลมแบบใบบิดวนกับคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, ปฏิภาณ อร่ามวาณิชย์, ภานุรุจ ยะเรือน
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าเลือกเฉพาะไอออนฟลูออไรด์ชนิดเยื่อสถานะของแข็ง Abstract   PDF
ปราณี ศรีกอบัว
 
Vol 12, No 33 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 มกราคม-เมษายน 2565 การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าร์จากพลาสติกเหลือใช้ในชุมชน Abstract   PDF
อภิวิชญ์ พูลสง, สมโภช ภู่พีระสุพงษ์, ปกาศิต ฮงทอง
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Abstract   PDF
ธิดารัตน์ เทพรัตน์
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
พนิดา เวชพันธ์
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การพัฒนาระบบการวัดอัตราการไหลและการปรับเทียบโรตามิเตอร์ Abstract   PDF
ชัชวาล พรพัฒน์กุล, ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 การพัฒนาระบบการวัดแบบเรียลไทม์สำหรับการส่งผ่านพลังงานไร้สายแบบเคลื่อนที่ Abstract   PDF
พัฒนา อินทนิ, จันทร์ อัญญะโพธิ์
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการอบแห้งถ่านอัดแท่ง Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, ภานุรุจ ยะเรือน, จรัสศรี เสือทับทิม
 
51 - 75 of 211 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>