Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กับนักเรียน ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี Abstract   PDF
ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว
 
Vol 7, No 18 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม-เมษายน 2560 ความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณและดัชนีพื้นที่ใบของไม้จันทร์ทองเทศในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   Untitled
ภาติยะ พัฒนาศักดิ์, วาทินี สวนผกา, นิพนธ์ ตั้งธรรม, วีระเกษตร สวนผกา
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 ความสัมพันธ์ทางสรีรวิทยาของต้นข้าวกับการนำพาก๊าซมีเทนจากนาข้าวสู่บรรยากาศ Abstract   PDF
กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 ความแม่นยําในการกําหนดพิกัดโดยใช้ดาวเทียม ETS-8 ร่วมกับ GPS Abstract   PDF
ณรงค์ เหมกรณ์, สุทธิชัย นพนาคีพงษ์, Shinichi Nakamura
 
Vol 7, No 18 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม-เมษายน 2560 คุณลักษณะตัวแปรเชิงความร้อนของหัวเผาชนิดวัสดุพรุนแบบเหนี่ยวนำอากาศด้วยตัวเอง Abstract   PDF
มกร ลักขณา, เอนก บุญกว้าง
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 ชุดวัดและแสดงผลกำลังไฟฟ้าสำหรับอนุรักษ์พลังงาน Abstract   PDF
ทวิ ว่องธัญกิจ, ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 ตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 สำหรับการเลือกรีดิวซ์ไนโตรเจนมอนออกไซด์ในแก๊สไอเสียเครื่องยนต์กังหันแก๊สด้วยแอมโมเนีย Abstract   Untitled
ธราธร มงคลศรี, บุศมาศ ทวีสุข
 
Vol 7, No 20 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ธันวาคม 2560 นวัตกรรมการเรียนรู้กับการส่งเสริมสะเต็มศึกษา Abstract   PDF
สืบพงษ์ ปราบใหญ่
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 นวัตกรรมการให้บริการทางวิชาการทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ Abstract   PDF
ไพฑูรย์ เริงกมล
 
Vol 11, No 31 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 นวัตกรรมต้นแบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลและแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเกษตร Abstract   PDF
ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
 
Vol 7, No 18 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม-เมษายน 2560 บทบาทของจุลินทรีย์ในเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Abstract   PDF
คึกฤทธิ์ ศิลาลาย
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 บทบาทของพ่อแม่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมไทย Abstract   PDF
กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา: กรณีศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย Abstract   PDF
ณัชชา ทิพย์ประเสริฐ
 
Vol 5, No 12 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 มกราคม-เมษายน 2558 บทวิเคราะห์นโยบายการบริหารการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Abstract   PDF
คมสันต์ เพชรค่อง, ชุตินันท์ พึ่งเกตุ
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 บัสสื่อสารข้อมูลสำหรับการควบคุมชุดแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบขนาน Abstract   PDF
ยุทธนา กันทะพะเยา
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 ประสบการณ์ในการสร้างและทดสอบเครื่องผลิตน้ำแข็งที่ใช้ระบบทำความเย็นแบบดูดซับจากพลังงานแสงอาทิตย์ Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, จารุณี เข็มพิลา, ธราพงษ์ โคตรแปร
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Abstract   PDF
กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ
 
Vol 4, No 11 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 กันยายน-ธันวาคม 2557 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
 
Vol 11, No 31 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 ผลกระทบของการเติมตัวกระป๋องเครื่องดื่มต่อการปรับสภาพเฟสเบต้าในโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน-เหล็ก ที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล Abstract   PDF
จิณกมล ลุยจันทร์, พิสิทธิ์ เมืองน้อย
 
Vol 9, No 26 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน-ธันวาคม 2562 ผลกระทบของความผันแปรสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะความแห้งแล้งในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้การแปลงฟูริเย่ร์อย่างรวดเร็ว Abstract   PDF
จุฬารัตน์ ศรีกุล, ชลัมภ์ อุ่นอารีย์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 ผลกระทบของความเร็วรอบที่มีต่อสมรรถนะปั๊ม Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, วีนัส ทัดเนียม
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ผลกระทบของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์และไอโอโนสเฟียร์ที่มีต่อสัญญาณดาวเทียม Abstract   PDF
ณรงค์ เหมกรณ์
 
Vol 10, No 28 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 ผลของปริมาณ NiO ที่มีต่อความว่องไวของตัวเร่งปฏิกิริยา Ni-Al2O3 จากการตกตะกอนร่วมในการเร่งปฏิกิริยาการผลิตกรีนดีเซล Abstract   PDF
กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ, ศิวนัท แก้วใจดี, ลักษิกา เภามี, ชัชวาลย์ สุขมั่น, สุรัตน์ บุญพึ่ง, ชาติสยาม ธรรมจินดา
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 ผลของไอออนในน้ำตัวกลางต่อการไฮดรอกซิไลซ์เบนซีนไปเป็นฟีนอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TS-1 Abstract   PDF
ธราธร มงคลศรี, ฤดีมาศ มโนศักดิ์
 
151 - 175 of 211 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>