Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 20 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ธันวาคม 2560 การออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ขนาดเล็ก Abstract   PDF
จรัสศรี เสือทับทิม, เสกสรร ไชยจิตต์
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 การเซ็ตอัพบอร์ดประดิษฐ์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ชุดประมวลผล Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 การเปรียบเทียบการลดลงของริปเปิ้ลกระแสในการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์ สำหรับอินเวอร์เตอร์ 2 เฟส 3 กิ่งจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตร Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 การเปรียบเทียบวัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Abstract   PDF
ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว, แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ, สุจรรยา ใจเดช, กิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Abstract   PDF
อัญญารัตน์ ประสันใจ, สมพร วงษ์เพ็ง
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่ในข้าวสายพันธุ์ไทย (ปทุมธานี1) โดยการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนคาร์บอน Abstract   PDF
วณิชยา เมฆประสาท, สุธี ชุติไพจิตร
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การเพิ่มอัตราขยายสายอากาศไมโครสตริปด้วยชั้นวางซ้อนอะเพอร์เจอร์สี่เหลี่ยมจตุรัส Abstract   PDF
ประพจน์ จิระสกุลพร, ประยุทธ อัครเอกฒาลิน, ศราวุธ ชัยมูล
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 การเลือกรีดิวซ์ไนโตรเจนมอนออกไซด์ในแก๊สไอเสียเครื่องยนต์กังหันแก๊สด้วยแอมโมเนีย Abstract   PDF
ธราธร มงคลศรี, ชลิตา แก้วบุตรดี
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การเลือกใช้โลหะเติมสำหรับการเชื่อมทิกท่อไร้ตะเข็บระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI304 และเกรด AISI316L Abstract   PDF
ศักดิ์ชัย จันทศรี, ระพี กาญจนะ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ชเนรินทร์ รักสัตย์
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 การแตกร้าวขณะร้อนของโลหะผสมหล่อ Abstract   PDF
ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรีย Abstract   PDF
ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นสารคีเลตในกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กนาโนโคบอลต์เฟอร์ไรต์ Abstract   Untitled
อนุชิต ฮันเย็ก
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 การใช้สารสกัดพริกและจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) ที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย Abstract   PDF
เพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 การไฮดรอกซิไลซ์เบนซีนไปเป็นฟีนอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TS-1 ที่อุณหภูมิสูง Abstract   PDF
ธราธร มงคลศรี, ศราวดี มิตรพระพันธ์
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 ข้อควรระวังในการทดสอบสายอากาศด้วยย่านทดสอบสนามใกล้เชิงระนาบ Abstract   PDF
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร
 
Vol 4, No 9 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม-เมษายน 2557 ความขัดแย้งทางความคิดกับประชาธิปไตยในสังคมไทย Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Abstract   PDF
ณัชชา ทิพย์ประเสริฐ, แสงเดือน ชมภูมิ่ง, จริยา ปัญโญ
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์กับนักเรียน ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี Abstract   PDF
ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว
 
Vol 7, No 18 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม-เมษายน 2560 ความสัมพันธ์ของดัชนีพืชพรรณและดัชนีพื้นที่ใบของไม้จันทร์ทองเทศในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract   Untitled
ภาติยะ พัฒนาศักดิ์, วาทินี สวนผกา, นิพนธ์ ตั้งธรรม, วีระเกษตร สวนผกา
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 ความสัมพันธ์ทางสรีรวิทยาของต้นข้าวกับการนำพาก๊าซมีเทนจากนาข้าวสู่บรรยากาศ Abstract   PDF
กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 ความแม่นยําในการกําหนดพิกัดโดยใช้ดาวเทียม ETS-8 ร่วมกับ GPS Abstract   PDF
ณรงค์ เหมกรณ์, สุทธิชัย นพนาคีพงษ์, Shinichi Nakamura
 
Vol 7, No 18 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม-เมษายน 2560 คุณลักษณะตัวแปรเชิงความร้อนของหัวเผาชนิดวัสดุพรุนแบบเหนี่ยวนำอากาศด้วยตัวเอง Abstract   PDF
มกร ลักขณา, เอนก บุญกว้าง
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 ชุดวัดและแสดงผลกำลังไฟฟ้าสำหรับอนุรักษ์พลังงาน Abstract   PDF
ทวิ ว่องธัญกิจ, ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 ตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 สำหรับการเลือกรีดิวซ์ไนโตรเจนมอนออกไซด์ในแก๊สไอเสียเครื่องยนต์กังหันแก๊สด้วยแอมโมเนีย Abstract   Untitled
ธราธร มงคลศรี, บุศมาศ ทวีสุข
 
101 - 125 of 172 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>