Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 12 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 มกราคม-เมษายน 2558 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและเสถียรภาพทางไฟฟ้าเบื้องต้นในกรณีที่ใช้ MnO2 เป็นวัสดุแคโทดสำหรับเซลล์เชื้อแบบสังกะสี-อากาศ Abstract   PDF
ณัฐพล วงเยาว์, Yuki seki, Dan Takamura
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การวิเคราะห์มิติและการหาสหสัมพันธ์สาหรับเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, มกร ลักขณา
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การวิเคราะห์หาแรงจับยึดชิ้นงานสำหรับการลากขึ้นรูปกระทะอลูมิเนียมโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ Abstract   Untitled
ภคิน รัตนอุดม, เสกสรร ไชยจิตต์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การวิเคราะห์และจำลองวงจรเรียงกระแสสามเฟสแบบแปลงขึ้น Abstract   PDF
จีระพงศ์ ศรีวิชัย
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การศึกษาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในประเทศไทย: กรณีศึกษาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
อดิศักดิ์ ย่อมเยาว์, มงคล คำมูล
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 การศึกษาการออกดอกของเห็ดกระด้างโดยการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง Abstract   PDF
วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ
 
Vol 10, No 29 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 กันยายน-ธันวาคม 2563 การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม Abstract   PDF
จตุภัทร เมฆพายัพ, กิดาการ สายธนู, พจนา พจนวิชัยกุล
 
Vol 11, No 32 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 กันยายน-ธันวาคม 2564 การศึกษาความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความเข้มแสงระหว่างค่าลักษ์ ค่ารูรับแสงสำหรับการจัดแสงโคมไฟ 3 ตำแหน่ง เพื่อการบันทึกภาพ Abstract   PDF
จิรศักดิ์ ปรีชาวีรกุล
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 การศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนที่มีแผ่นครีบบิดสอดอยู่ Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, มกร ลักขณา, สุรชัย จึงจตุพรชัย
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การศึกษาช่องว่างของรายได้ระหว่างข้าราชการและพนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 12, No 34 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอลจากเปลือกกล้วยน้ำว้าโดยเชื้อ Pichia stipitis Abstract   PDF
วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์, ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
 
Vol 7, No 20 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ธันวาคม 2560 การศึกษาปัจจัยความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานของพนักงานในบริษัทซ่อมปั๊มและวาล์ว Abstract   PDF
ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, สายพิณ ไชยนันทน์, สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์
 
Vol 12, No 35 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน-ธันวาคม 2565 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Abstract   PDF
พงศ์ธร แสงชูติ, วิชาญ บุญค้ำ, ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก, นิรันดร์ คงฤทธิ์, หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ, ประพัฒน์ เป็นตามวา, ณัฐพงษ์ เอียดเต็ม
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Abstract   PDF
ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์
 
Vol 8, No 23 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 กันยายน-ธันวาคม 2561 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง Abstract   PDF
ปิยะ ศักดิ์เจริญ, สืบพงษ์ ปราบใหญ่, คึกฤทธิ์ ศิลาลาย, เอกสิทธิ์ ชาตินทุ, โชติมา เวสารัชชานนท์
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 การศึกษาผลของตัวประกอบกำลังไฟฟ้าในกรณีใช้หลอดแอลอีดีร่วมกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ Abstract   PDF
คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์, รัก สกุลพงศ์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศผ่านอาคารผนังสองชั้น Abstract   PDF
จารุณี เข็มพิลา
 
Vol 4, No 10 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การศึกษาระบบระบายอากาศสำหรับโรงเรือนจำลองแบบปิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Abstract   PDF
เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต, พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์
 
Vol 12, No 34 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 การศึกษาสถานการณ์ดิสรัปชั่นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย Abstract   PDF
เทวัญ ศรีดารานนท์, จิดาภา เบ้าบัวเงิน, ชูศักดิ์ พรสิงห์, ทองแท่ง ทองลิ่ม, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 การศึกษาสายอากาศไดโพลโดยการจำลองการทำงาน Abstract   PDF
สุรศักดิ์ เกิดผล, เบญจวรรณ อาภัสรพรหม, เวช วิเวก
 
Vol 10, No 28 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 การศึกษาอิทธิพลกระแสเชื่อมอาร์กทังสะเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติของรอยต่อระหว่างท่อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304 และ AISI316L Abstract   PDF
ชเนรินทร์ รักสัตย์, ระพี กาญจนะ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ศักดิ์ชัย จันทศรี
 
Vol 12, No 33 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 มกราคม-เมษายน 2565 การศึกษาอิทธิพลของความหนืดเลือดและลักษณะการตีบของหลอดเลือดแดงที่มีผลต่อพฤติกรรมการไหลโดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข Abstract   PDF
ชยานนท์ เสริฐธิกุล, ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช, ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 การศึกษาเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าตามธรรมชาติจากใบไผ่ Abstract   PDF
ศิริพรรณ โสภณเสถียร
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การศึกษาและการประเมินผลกระทบของการดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติของรถไฟฟ้ามวลชนในกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลองของทฤษฎีแถวคอย Abstract   PDF
สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล, ปานวิทย์ ธุวะนุติ, ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
 
Vol 6, No 16 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม-กันยายน 2559 การศึกษาและพัฒนาวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย Abstract   Untitled
เอกชัย ชัยดี
 
101 - 125 of 222 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>