Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 9 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม-เมษายน 2557 ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผลต่อการบริหารงานองค์การ Abstract   PDF
จิดาภา จันทะบุรี, ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
 
Vol 9, No 25 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 ระบบการจัดการการบันทึกการทำงานประจำวัน: กรณีศึกษา บริษัท เอสซีไอ โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด Abstract   PDF
บดี สังข์ทอง, บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ระบบการศึกษาไทยกับรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ระบบตรวจจับการทะเลาะวิวาทโดยใช้การประมวลผลสัญญาณเสียง Abstract   PDF
ธีรพงศ์ อรชร
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยใช้เทคนิค Herfindahl Hirschman Index (HHI) Abstract   PDF
วันเพ็ญ คงช่วย, มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 ระบบแนะนำหนังสือห้องสมุดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Abstract   PDF
ณัฐสุดา คำเพราะ, มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 รูปแบบการตัดสินใจเลือกสัญญาซ่อมและการจัดหาอุปกรณ์สำรอง Abstract   PDF
กิตติ ศศิวิมลลักษณ์, วิโรจน์ มงคลเทพ
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 วงจรกรองความถี่ผ่านแถบแบนด์กว้างด้วยเรโซเนเตอร์อิมพีแดนซ์ขั้นบนโครงสร้างไมโครสตริป Abstract   PDF
วิชัย ครองกิจศิริ
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 วงจรกำเนิดรูปคลื่นไซน์สามเฟสเพื่อการศึกษา Abstract   PDF
บุญเรือง วังศิลาบัตร, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์
 
Vol 4, No 9 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม-เมษายน 2557 วงจรออสซิลเลเตอร์แบบวงแหวนที่มีอัตราสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้าต่ำโดยใช้มอสที่ถูกไบแอสแบบเกท-บอดี Abstract   PDF
พัฒนา อินทนิ, จันทร์ อัญญะโพธิ์, ชัยนิยม พลดร, ธาดา คำแดง
 
Vol 11, No 31 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 วงจรแปลงผันไฟฟ้าสามเฟสที่ควบคุมการไหลกำลังไฟฟ้าแบบสองทิศทางสำหรับการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า Abstract   PDF
ชาญฤทธิ์ ธาราสันติสุข, ทองอินทร์ สุยะทา
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 วิดีโอเกมกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กไทย Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 5, No 14 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 กันยายน-ธันวาคม 2558 ศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ Abstract   PDF
รัชพล พะวงศ์รัตน์
 
Vol 4, No 9 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม-เมษายน 2557 สหสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในการทำนายกำลังไฟฟ้าของเครื่องสูบแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, ทรงธรรม เหล่าสุวรรณ, ฉัตรชัย เปล่งสะอาด
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 สังคมออนไลน์กับพลังทางสังคม Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 สังคมออนไลน์กับพลังทางสังคม Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 สายอากาศแบบร่องที่มีสตัปตัวเอฟกลับด้านป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วม Abstract   PDF
ประพจน์ จิระสกุลพร
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 สายอากาศไดโพลที่มีแผ่นสะท้อนแบบทำมุม Abstract   PDF
ธนาพร เพชรกูล, เวช วิเวก
 
Vol 11, No 32 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 กันยายน-ธันวาคม 2564 ห้องแยกส่วนความดันลบแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับโรงพยาบาลสนาม Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, วิริยะ บริสุทธิ์
 
Vol 7, No 18 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม-เมษายน 2560 อิทธิพลของการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนหลังการเชื่อมต่อสมบัติทางกลของโลหะเชื่อมพอกผิวแข็งบนเหล็กกล้าคาร์บอน Abstract   PDF
ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, วรญา วัฒนจิตสิริ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
 
Vol 9, No 25 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 อิทธิพลของขนาดพื้นที่สัมผัสขอบคมตัดเม็ดมีด CBN ที่มีผลต่อความหยาบผิวในการกลึงเหล็ก AISI 1050 Abstract   PDF
มนัส ศรีสวัสดิ์, เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์, อรรถกร จันทร์ชนะ
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 อิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและผลผลิตของข้าวอินดิกา Abstract   PDF
สุธิชัย สามารถ, นิตยา ผกามาศ, สุธี ชุติไพจิตร
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 อินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบหลายระดับแรงดัน Abstract   PDF
จีระพงศ์ ศรีวิชัย
 
Vol 4, No 10 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 อุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ Abstract   PDF
ปวีณา เดือนฉาย, วิจิตรา เดือนฉาย
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 เครื่องล้างท่อช่วยหายใจโดยใช้กฎข้อที่สามของนิวตันและแรงโน้มถ่วง Abstract   PDF
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร
 
176 - 200 of 211 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>