Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การออกแบบสายอากาศเจโพล Abstract   PDF
สุวลักษณ์ มีสมกลิ่น, เวช วิเวก
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแพตช์รูปคล้ายยากิสำหรับประยุกต์ใช้กับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย Abstract   PDF
ชุมพล ปทุมมาเกษร, เทิดศักดิ์ อินทโชติ
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การออกแบบและทดสอบสมรรถนะทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรแบบสองโรเตอร์สามสเตเตอร์สำหรับกังหันน้ำแบบไหลขวาง Abstract   PDF
อัศวเทพ สารปิน, วรจักร์ เมืองใจ, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
 
Vol 7, No 20 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ธันวาคม 2560 การออกแบบและพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนรับประทานยาเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Abstract   PDF
จักรพงษ์ รัตนโยธิน, วชิรศักดิ์ วานิชชา
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การออกแบบและสร้างกังหันลมแนวตั้งขนาดกระทัดรัด Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, จรัสศรี เสือทับทิม, ปฏิภาณ อร่ามวาณิชย์
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 การออกแบบและสร้างตัวเก็บประจุแรงสูงขนาด 200 กิโลโวลต์ Abstract   PDF
บุญชู สมบุญเพ็ญ, ปิยะภัทร พ่วงศรี
 
Vol 7, No 20 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ธันวาคม 2560 การออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ขนาดเล็ก Abstract   PDF
จรัสศรี เสือทับทิม, เสกสรร ไชยจิตต์
 
Vol 10, No 29 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 กันยายน-ธันวาคม 2563 การเชื่อมอาร์กทังสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่ใช้โลหะเติมรอยต่อท่อผนังบางระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด AISI304 และ AISI316L Abstract   PDF
ระพี กาญจนะ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 การเซ็ตอัพบอร์ดประดิษฐ์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ชุดประมวลผล Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 การเปรียบเทียบการลดลงของริปเปิ้ลกระแสในการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์ สำหรับอินเวอร์เตอร์ 2 เฟส 3 กิ่งจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตร Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 การเปรียบเทียบวัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Abstract   PDF
ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว, แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ, สุจรรยา ใจเดช, กิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์
 
Vol 10, No 28 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 การเปรียบเทียบโครงสร้างรูพรุนอลูมิเนียมออกไซด์ด้วยการอโนไดซ์ในระบบกรดเดี่ยวและกรดผสม Abstract   PDF
สถาพร คําหอม
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Abstract   PDF
อัญญารัตน์ ประสันใจ, สมพร วงษ์เพ็ง
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่ในข้าวสายพันธุ์ไทย (ปทุมธานี1) โดยการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนคาร์บอน Abstract   PDF
วณิชยา เมฆประสาท, สุธี ชุติไพจิตร
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การเพิ่มอัตราขยายสายอากาศไมโครสตริปด้วยชั้นวางซ้อนอะเพอร์เจอร์สี่เหลี่ยมจตุรัส Abstract   PDF
ประพจน์ จิระสกุลพร, ประยุทธ อัครเอกฒาลิน, ศราวุธ ชัยมูล
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 การเลือกรีดิวซ์ไนโตรเจนมอนออกไซด์ในแก๊สไอเสียเครื่องยนต์กังหันแก๊สด้วยแอมโมเนีย Abstract   PDF
ธราธร มงคลศรี, ชลิตา แก้วบุตรดี
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การเลือกใช้โลหะเติมสำหรับการเชื่อมทิกท่อไร้ตะเข็บระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI304 และเกรด AISI316L Abstract   PDF
ศักดิ์ชัย จันทศรี, ระพี กาญจนะ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ชเนรินทร์ รักสัตย์
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 การแตกร้าวขณะร้อนของโลหะผสมหล่อ Abstract   PDF
ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ชัยวัฒน์ พีรทัตสุวรรณ
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 การใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรีย Abstract   PDF
ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การใช้พอลิเมอร์ชีวภาพเป็นสารคีเลตในกระบวนการสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็กนาโนโคบอลต์เฟอร์ไรต์ Abstract   Untitled
อนุชิต ฮันเย็ก
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 การใช้สารสกัดพริกและจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (อีเอ็ม) ที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลาดุกบิ๊กอุย Abstract   PDF
เพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 การไฮดรอกซิไลซ์เบนซีนไปเป็นฟีนอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TS-1 ที่อุณหภูมิสูง Abstract   PDF
ธราธร มงคลศรี, ศราวดี มิตรพระพันธ์
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 ข้อควรระวังในการทดสอบสายอากาศด้วยย่านทดสอบสนามใกล้เชิงระนาบ Abstract   PDF
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร
 
Vol 4, No 9 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม-เมษายน 2557 ความขัดแย้งทางความคิดกับประชาธิปไตยในสังคมไทย Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย Abstract   PDF
ณัชชา ทิพย์ประเสริฐ, แสงเดือน ชมภูมิ่ง, จริยา ปัญโญ
 
126 - 150 of 211 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>