Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 การสกัดและกลไกการถ่ายโอนมวลของไอออนกรดแลคติกผ่านเยื่อแผ่นเหลวแบบไอออนิกที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง Abstract   PDF
ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์, พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์, พัชริดา แปลงไร่, พรหมมาศ โรจน์วีระพันธ์
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันแบบท่อบูร์ดอง Abstract   PDF
ชัชวาล พรพัฒน์กุล
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ Abstract   PDF
ชัชวาล พรพัฒน์กุล
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบสเกล Abstract   PDF
สิริศร มิตรานนท์, ชัชวาล พรพัฒน์กุล
 
Vol 11, No 30 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 30 มกราคม-เมษายน 2564 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิลเวอร์แบบเคมีสีเขียวโดยใช้สารสกัดจากตำแยแมวจากกระบวนการสกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤต Abstract   PDF
สมโภช ภู่พีระสุพงษ์, ศศิธร สรรพ่อค้า, มงคล วินทะไชย์, สุภาภรณ์ คางคำ
 
Vol 10, No 29 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 กันยายน-ธันวาคม 2563 การหมักปุ๋ยจากตะกอนนํ้าเสียโรงงานอาหารทะเล ทะลายปาล์ม และกากขี้แป้งยาง Abstract   PDF
ศิรินทรา วันดี, จันทิมา เศรษฐสวัสดิ์, ปนัดดา เชียรวิชัย, พงศ์พัฒน์ เพ็ชรมี, นริศรา มหาธนินวงศ์
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี Abstract   PDF
ดวงพงศ์ พงศ์สยาม
 
Vol 10, No 29 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 กันยายน-ธันวาคม 2563 การออกแบบการประเมินต้นทุนการผลิตสำหรับประมาณการต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ Abstract   PDF
ศุภัชญา โชตยะกุล, วราธร ปัญญางาม
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 การออกแบบตัวควบคุมซีดีเอ็มลดอันดับสาหรับระบบสองความเฉื่อย Abstract   PDF
พันธนีย์ บุญยัง, ถาวร เบญจนราสุทธิ์
 
Vol 12, No 35 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน-ธันวาคม 2565 การออกแบบวงจรกรองแบบแอกทีฟอย่างเหมาะสมด้วยขั้นตอนวิธี ICuS Abstract   PDF
ชาติชาย มาจวง, ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์, วัฒนวงศ์ ร่มไทร
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การออกแบบวงจรแปลงผันความถี่เป็นแรงดันไฟฟ้าราคาถูก Abstract   PDF
บุญเรือง วังศิลาบัตร, เสถียร ธัญญศรีรัตน์
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การออกแบบสายอากาศเจโพล Abstract   PDF
สุวลักษณ์ มีสมกลิ่น, เวช วิเวก
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแพตช์รูปคล้ายยากิสำหรับประยุกต์ใช้กับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย Abstract   PDF
ชุมพล ปทุมมาเกษร, เทิดศักดิ์ อินทโชติ
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การออกแบบและทดสอบสมรรถนะทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรแบบสองโรเตอร์สามสเตเตอร์สำหรับกังหันน้ำแบบไหลขวาง Abstract   PDF
อัศวเทพ สารปิน, วรจักร์ เมืองใจ, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
 
Vol 7, No 20 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ธันวาคม 2560 การออกแบบและพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนรับประทานยาเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Abstract   PDF
จักรพงษ์ รัตนโยธิน, วชิรศักดิ์ วานิชชา
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การออกแบบและสร้างกังหันลมแนวตั้งขนาดกระทัดรัด Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, จรัสศรี เสือทับทิม, ปฏิภาณ อร่ามวาณิชย์
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 การออกแบบและสร้างตัวเก็บประจุแรงสูงขนาด 200 กิโลโวลต์ Abstract   PDF
บุญชู สมบุญเพ็ญ, ปิยะภัทร พ่วงศรี
 
Vol 7, No 20 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ธันวาคม 2560 การออกแบบและสร้างเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ขนาดเล็ก Abstract   PDF
จรัสศรี เสือทับทิม, เสกสรร ไชยจิตต์
 
Vol 10, No 29 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 กันยายน-ธันวาคม 2563 การเชื่อมอาร์กทังสะเตนแก๊สคลุมแบบไม่ใช้โลหะเติมรอยต่อท่อผนังบางระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด AISI304 และ AISI316L Abstract   PDF
ระพี กาญจนะ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 การเซ็ตอัพบอร์ดประดิษฐ์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ชุดประมวลผล Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 การเปรียบเทียบการลดลงของริปเปิ้ลกระแสในการมอดูเลตความกว้างพัลส์ต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องแบบสเปซเวกเตอร์ สำหรับอินเวอร์เตอร์ 2 เฟส 3 กิ่งจ่ายแรงดันให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ 2 เฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตร Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 การเปรียบเทียบวัดบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Abstract   PDF
ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว, แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ, สุจรรยา ใจเดช, กิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์
 
Vol 10, No 28 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 การเปรียบเทียบโครงสร้างรูพรุนอลูมิเนียมออกไซด์ด้วยการอโนไดซ์ในระบบกรดเดี่ยวและกรดผสม Abstract   PDF
สถาพร คําหอม
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์ด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Abstract   PDF
อัญญารัตน์ ประสันใจ, สมพร วงษ์เพ็ง
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 การเพิ่มประสิทธิภาพการชักนำให้เกิดเป็นต้นใหม่ในข้าวสายพันธุ์ไทย (ปทุมธานี1) โดยการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนคาร์บอน Abstract   PDF
วณิชยา เมฆประสาท, สุธี ชุติไพจิตร
 
126 - 150 of 222 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>