Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 20 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ธันวาคม 2560 นวัตกรรมการเรียนรู้กับการส่งเสริมสะเต็มศึกษา Abstract   PDF
สืบพงษ์ ปราบใหญ่
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 นวัตกรรมการให้บริการทางวิชาการทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ Abstract   PDF
ไพฑูรย์ เริงกมล
 
Vol 7, No 18 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม-เมษายน 2560 บทบาทของจุลินทรีย์ในเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร Abstract   PDF
คึกฤทธิ์ ศิลาลาย
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 บทบาทของพ่อแม่ในการอบรมดูแลบุตรธิดาให้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมไทย Abstract   PDF
กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา: กรณีศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย Abstract   PDF
ณัชชา ทิพย์ประเสริฐ
 
Vol 5, No 12 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 มกราคม-เมษายน 2558 บทวิเคราะห์นโยบายการบริหารการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Abstract   PDF
คมสันต์ เพชรค่อง, ชุตินันท์ พึ่งเกตุ
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 บัสสื่อสารข้อมูลสำหรับการควบคุมชุดแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบขนาน Abstract   PDF
ยุทธนา กันทะพะเยา
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 ประสบการณ์ในการสร้างและทดสอบเครื่องผลิตน้ำแข็งที่ใช้ระบบทำความเย็นแบบดูดซับจากพลังงานแสงอาทิตย์ Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, จารุณี เข็มพิลา, ธราพงษ์ โคตรแปร
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร : กรณีศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Abstract   PDF
กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ
 
Vol 4, No 11 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 กันยายน-ธันวาคม 2557 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
 
Vol 9, No 26 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน-ธันวาคม 2562 ผลกระทบของความผันแปรสภาพภูมิอากาศต่อสภาวะความแห้งแล้งในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้การแปลงฟูริเย่ร์อย่างรวดเร็ว Abstract   PDF
จุฬารัตน์ ศรีกุล, ชลัมภ์ อุ่นอารีย์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 ผลกระทบของความเร็วรอบที่มีต่อสมรรถนะปั๊ม Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, วีนัส ทัดเนียม
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ผลกระทบของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์และไอโอโนสเฟียร์ที่มีต่อสัญญาณดาวเทียม Abstract   PDF
ณรงค์ เหมกรณ์
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 ผลของไอออนในน้ำตัวกลางต่อการไฮดรอกซิไลซ์เบนซีนไปเป็นฟีนอลด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา TS-1 Abstract   PDF
ธราธร มงคลศรี, ฤดีมาศ มโนศักดิ์
 
Vol 4, No 9 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม-เมษายน 2557 ภาวะผู้นำเชิงสถานการณ์ของภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งผลต่อการบริหารงานองค์การ Abstract   PDF
จิดาภา จันทะบุรี, ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
 
Vol 9, No 25 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 ระบบการจัดการการบันทึกการทำงานประจำวัน: กรณีศึกษา บริษัท เอสซีไอ โปรเฟสชั่นนอล เซอร์วิส จำกัด Abstract   PDF
บดี สังข์ทอง, บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ระบบการศึกษาไทยกับรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 ระบบตรวจจับการทะเลาะวิวาทโดยใช้การประมวลผลสัญญาณเสียง Abstract   PDF
ธีรพงศ์ อรชร
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อวิเคราะห์การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยใช้เทคนิค Herfindahl Hirschman Index (HHI) Abstract   PDF
วันเพ็ญ คงช่วย, มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 ระบบแนะนำหนังสือห้องสมุดด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Abstract   PDF
ณัฐสุดา คำเพราะ, มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 รูปแบบการตัดสินใจเลือกสัญญาซ่อมและการจัดหาอุปกรณ์สำรอง Abstract   PDF
กิตติ ศศิวิมลลักษณ์, วิโรจน์ มงคลเทพ
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 วงจรกรองความถี่ผ่านแถบแบนด์กว้างด้วยเรโซเนเตอร์อิมพีแดนซ์ขั้นบนโครงสร้างไมโครสตริป Abstract   PDF
วิชัย ครองกิจศิริ
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 วงจรกำเนิดรูปคลื่นไซน์สามเฟสเพื่อการศึกษา Abstract   PDF
บุญเรือง วังศิลาบัตร, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์
 
Vol 4, No 9 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม-เมษายน 2557 วงจรออสซิลเลเตอร์แบบวงแหวนที่มีอัตราสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้าต่ำโดยใช้มอสที่ถูกไบแอสแบบเกท-บอดี Abstract   PDF
พัฒนา อินทนิ, จันทร์ อัญญะโพธิ์, ชัยนิยม พลดร, ธาดา คำแดง
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 วิดีโอเกมกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กไทย Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
126 - 150 of 172 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>