Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ Abstract   PDF
ธิดารัตน์ เทพรัตน์
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 การพัฒนาบทเรียนโมดูลวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
พนิดา เวชพันธ์
 
Vol 12, No 35 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน-ธันวาคม 2565 การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับนมพาสเจอไรซ์ของสหกรณ์ตัวอย่าง Abstract   PDF
สุภพร งามโสภาสิริสกุล, อนันตญา ศักดิ์สอาด, นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์
 
Vol 12, No 35 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน-ธันวาคม 2565 การพัฒนาระบบการวัดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการศึกษาวิจัยโดยใช้แพลตฟอร์มเน็ตพาย Abstract   PDF
ธนากร น้ำหอมจันทร์
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การพัฒนาระบบการวัดอัตราการไหลและการปรับเทียบโรตามิเตอร์ Abstract   PDF
ชัชวาล พรพัฒน์กุล, ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 การพัฒนาระบบการวัดแบบเรียลไทม์สำหรับการส่งผ่านพลังงานไร้สายแบบเคลื่อนที่ Abstract   PDF
พัฒนา อินทนิ, จันทร์ อัญญะโพธิ์
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการอบแห้งถ่านอัดแท่ง Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, ภานุรุจ ยะเรือน, จรัสศรี เสือทับทิม
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การพัฒนาระบบควบคุมโดรนบินในอาคารแบบอัตโนมัติโดยใช้สัญลักษณ์แถบสี Abstract   PDF
เฉลิมชาติ ไพรศรีสวัสดิ์, วชิรศักดิ์ วานิชชา
 
Vol 5, No 14 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 กันยายน-ธันวาคม 2558 การพัฒนาระบบจัดการคลังข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยผ่านอินเทอร์เน็ต Abstract   Untitled
กมลลักษณ์ ชัยดี, ขวัญใจ คงมั่น, คุณนิธี สุดนาลาว, ชนชน สุขใหม่
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยกังหันลมแนวแกนตั้งขนาดกระทัดรัด Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต
 
Vol 11, No 30 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 30 มกราคม-เมษายน 2564 การพัฒนาระบบสำหรับลงเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ Abstract   PDF
กำธร สารวรรณ, อภิชัย สารทอง, พรศิริ คำหล้า คำหล้า, นิภา นาสินพร้อม, จิระพันธ์ ห้วยแสน
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลโบราณสถานและโบราณวัตถุจากฐานข้อมูลวัดพื้นที่จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
พงศ์กร จันทราช
 
Vol 11, No 31 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวภาพจากกลูเตนข้าวสาลีที่เสริมแรงด้วยเส้นใยปาล์มน้ำมัน Abstract   PDF
กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล, อัชฌา กระจ่างแจ้ง
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การพัฒนาศักยภาพการพยากรณ์ฝนบริเวณประเทศไทย โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคัล Abstract   PDF
จุฬารัตน์ ศรีกุล, ชัยประเสริฐ แก้วเมือง, ชลัมภ์ อุ่นอารีย์
 
Vol 11, No 32 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 กันยายน-ธันวาคม 2564 การพัฒนาสมบัติเชิงกลของชั้นวัสดุซ่อมแซมตัวเองของถังน้ำมันซ่อมแซมตัวเองได้โดยการเติมเส้นใยนาโนเซลลูโลส Abstract   PDF
ญาณศรณ์ กนิษฐสังกาศ, เสฏฐวุฒิ ศรสุวรรณ์, เอกวัฒน์ ปานมี, สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 การพัฒนาสูตรอาหารสำเร็จรูปสำหรับเพาะเลี้ยงหนอนแดง Abstract   PDF
อมรศรี ศรีอินทร์
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อการตัดแยกและนับเซลล์โซมาติกในน้ำนมโคโดยใช้การประมวลผลภาพ Abstract   PDF
ประสิทธิ์ นางทิน, สุวิทย์ เมาะราษี, ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล, อรัญ จันทร์ลุน
 
Vol 4, No 10 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นพลังงานร่วมแสงอาทิตย์-ไฟฟ้า Abstract   PDF
จีระพงศ์ ศรีวิชัย, คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์
 
Vol 6, No 16 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม-กันยายน 2559 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับสื่อการท่องเที่ยวบนแอนดรอยด์ Abstract   Untitled
กมลลักษณ์ ชัยดี, วิวัฒน์ วงค์ไชย, ศุภกร ภมร, สุรัสวดี ปรีดี
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การระบุพื้นที่ในประเทศไทยที่ได้รับความเสียหายจากอัตราเร็วลมสูงสุดของพายุโซนร้อนโดยใช้แบบจำลองลมอสมมาตร Abstract   PDF
อมร คุ้มทรัพย์สิริ, นันทวัน ศรีปะนะ
 
Vol 12, No 33 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 มกราคม-เมษายน 2565 การลดของเสียในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษด้วยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง Abstract   PDF
เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์, ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์, ระพี กาญจนะ, ฤทธิชัย สังฆทิพย์
 
Vol 10, No 29 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 กันยายน-ธันวาคม 2563 การลดความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ตำแหน่งสถานีไฟฟ้าขับเคลื่อนในระบบรถไฟฟ้าโดยใช้การจัดการพลังงานคืนกลับร่วมกับการติดตั้งตัวเก็บประจุยิ่งยวดบนขบวนรถ Abstract   PDF
ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์, วรายุทธ คัมภีราวัฒน์
 
Vol 10, No 28 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 การวัดและควบคุมค่า pH ของน้ำด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Abstract   PDF
สิริวิช ทัดสวน, ประสิทธิ์ สุขเสริม
 
Vol 11, No 31 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 การวิเคราะห์การกระจายการถือครองที่ดินของเกษตรกรด้วยเส้นโค้งลอเรนซ์และสัมประสิทธิ์จีนี Abstract   PDF
พงศ์กร จันทราช, สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์
 
Vol 11, No 32 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 กันยายน-ธันวาคม 2564 การวิเคราะห์ต้นทุนบริหารจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหาร Abstract   PDF
บุญชัย แซ่สิ้ว
 
76 - 100 of 222 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>