Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 การศึกษาคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อซ้อนที่มีแผ่นครีบบิดสอดอยู่ Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, มกร ลักขณา, สุรชัย จึงจตุพรชัย
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 การศึกษาช่องว่างของรายได้ระหว่างข้าราชการและพนักงานสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 7, No 20 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ธันวาคม 2560 การศึกษาปัจจัยความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการทำงานของพนักงานในบริษัทซ่อมปั๊มและวาล์ว Abstract   PDF
ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, สายพิณ ไชยนันทน์, สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Abstract   PDF
ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์
 
Vol 8, No 23 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 กันยายน-ธันวาคม 2561 การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการจัดทำทางผันน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยที่ราบแม่น้ำแม่กลอง Abstract   PDF
ปิยะ ศักดิ์เจริญ, สืบพงษ์ ปราบใหญ่, คึกฤทธิ์ ศิลาลาย, เอกสิทธิ์ ชาตินทุ, โชติมา เวสารัชชานนท์
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 การศึกษาผลของตัวประกอบกำลังไฟฟ้าในกรณีใช้หลอดแอลอีดีร่วมกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ Abstract   PDF
คมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์, รัก สกุลพงศ์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศผ่านอาคารผนังสองชั้น Abstract   PDF
จารุณี เข็มพิลา
 
Vol 4, No 10 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 การศึกษาระบบระบายอากาศสำหรับโรงเรือนจำลองแบบปิดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Abstract   PDF
เพ็ญลภัส ยิ้มเสมอจิต, พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 การศึกษาสายอากาศไดโพลโดยการจำลองการทำงาน Abstract   PDF
สุรศักดิ์ เกิดผล, เบญจวรรณ อาภัสรพรหม, เวช วิเวก
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 การศึกษาเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าตามธรรมชาติจากใบไผ่ Abstract   PDF
ศิริพรรณ โสภณเสถียร
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การศึกษาและการประเมินผลกระทบของการดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบจำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติของรถไฟฟ้ามวลชนในกรุงเทพมหานครด้วยแบบจำลองของทฤษฎีแถวคอย Abstract   PDF
สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล, ปานวิทย์ ธุวะนุติ, ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
 
Vol 6, No 16 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม-กันยายน 2559 การศึกษาและพัฒนาวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย Abstract   Untitled
เอกชัย ชัยดี
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 การสกัดและกลไกการถ่ายโอนมวลของไอออนกรดแลคติกผ่านเยื่อแผ่นเหลวแบบไอออนิกที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง Abstract   PDF
ฑรรชนก ประภาสวัสดิ์, พสุพัฒน์ สัมมากสิพงศ์, พัชริดา แปลงไร่, พรหมมาศ โรจน์วีระพันธ์
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 การสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันแบบท่อบูร์ดอง Abstract   PDF
ชัชวาล พรพัฒน์กุล
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับ Abstract   PDF
ชัชวาล พรพัฒน์กุล
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การสอบเทียบเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบสเกล Abstract   PDF
สิริศร มิตรานนท์, ชัชวาล พรพัฒน์กุล
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี Abstract   PDF
ดวงพงศ์ พงศ์สยาม
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 การออกแบบตัวควบคุมซีดีเอ็มลดอันดับสาหรับระบบสองความเฉื่อย Abstract   PDF
พันธนีย์ บุญยัง, ถาวร เบญจนราสุทธิ์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การออกแบบวงจรแปลงผันความถี่เป็นแรงดันไฟฟ้าราคาถูก Abstract   PDF
บุญเรือง วังศิลาบัตร, เสถียร ธัญญศรีรัตน์
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การออกแบบสายอากาศเจโพล Abstract   PDF
สุวลักษณ์ มีสมกลิ่น, เวช วิเวก
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแพตช์รูปคล้ายยากิสำหรับประยุกต์ใช้กับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย Abstract   PDF
ชุมพล ปทุมมาเกษร, เทิดศักดิ์ อินทโชติ
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การออกแบบและทดสอบสมรรถนะทางเทคนิคของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรแบบสองโรเตอร์สามสเตเตอร์สำหรับกังหันน้ำแบบไหลขวาง Abstract   PDF
อัศวเทพ สารปิน, วรจักร์ เมืองใจ, ธีระศักดิ์ สมศักดิ์
 
Vol 7, No 20 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 กันยายน-ธันวาคม 2560 การออกแบบและพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิเคชันการแจ้งเตือนรับประทานยาเพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Abstract   PDF
จักรพงษ์ รัตนโยธิน, วชิรศักดิ์ วานิชชา
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การออกแบบและสร้างกังหันลมแนวตั้งขนาดกระทัดรัด Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, จรัสศรี เสือทับทิม, ปฏิภาณ อร่ามวาณิชย์
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 การออกแบบและสร้างตัวเก็บประจุแรงสูงขนาด 200 กิโลโวลต์ Abstract   PDF
บุญชู สมบุญเพ็ญ, ปิยะภัทร พ่วงศรี
 
76 - 100 of 172 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>