Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 การควบคุมแรงดันไฟสลับเฟสเดียวรูปคลื่นไซน์ด้วยวิธีการสับซอยสำหรับภาระที่เป็นตัวต้านทาน Abstract   PDF
บุญเรือง วังศิลาบัตร, ปุญญพัฒน์ ช่อฟ้าบัณฑิต
 
Vol 5, No 12 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 มกราคม-เมษายน 2558 การคำนวณมิติของรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนด้วยการวัดแบบสาทิสรูป Abstract   PDF
อมร คุ้มทรัพย์สิริ
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การจัดการพัสดุคงคลังอะไหล่ในคลังสาขา Abstract   PDF
กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์, กุลวุฒิ โตรอด
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 การจำลองการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตรด้วย วิธีควบคุมการกำหนดทิศทางและตำแหน่งโรเตอร์ฟลักซ์เวกเตอร์ Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์, ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์
 
Vol 5, No 14 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 กันยายน-ธันวาคม 2558 การดัดแปลงพื้นผิวของเส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิท: ทบทวนวรรณกรรม Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, ประยูร สุรินทร์, เจษฎา วงษ์อ่อน
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การดำเนินงานด้วยดีสเปซสำหรับการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสด้วยเทคนิคการควบคุมแบบเวกเตอร์ทางอ้อม Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, เสถียร ธัญญศรีรัตน์
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การดำเนินงานด้วยดีสเปซสำหรับควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์สามเฟส 2 กิโลวัตต์เชื่อมต่อระบบกริดการไฟฟ้า Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, บุญเรือง วังศิลาบัตร, เสถียร ธัญญศรีรัตน์
 
Vol 7, No 18 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม-เมษายน 2560 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต รงควัตถุในการสังเคราะห์แสง และเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอมที่ทดสอบด้วยวัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ Abstract   PDF
สุธี ชุติไพจิตร, ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปลอมปนยาสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในยาแผนไทยในบริเวณจังหวัดสงขลา Abstract   PDF
ณวงศ์ บุนนาค, ยงยุทธ์ เทพรัตน์, ชลทิต สนธิเมือง, สุชาดา จันทร์พรหมมา
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 การทดลองเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าบนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (เปลือกกล้วยหอม) Abstract   PDF
ศิริพรรณ โสภณเสถียร
 
Vol 4, No 11 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 กันยายน-ธันวาคม 2557 การนำเหล้าขาวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (การศึกษาเบื้องต้น) Abstract   PDF
ณัฐพล วงเยาว์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การบริหารจัดการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์ไร้พรมแดนสร้างพหุเชาว์ปัญญา Abstract   PDF
ไพฑูรย์ เริงกมล
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 การประมวลผลภาพด้วยวิธีการหาขอบภาพแบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการระบุระดับน้ำในคลองธรรมชาติ Abstract   PDF
วชิราภรณ์ เพิ่มพูนสินทรัพย์, ยุติ ฉัตรวรานนท์
 
Vol 9, No 26 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน-ธันวาคม 2562 การประยุกต์การเชื่อมทิกแบบไม่ใช้โลหะเติมสาหรับการเชื่อมซ่อมรอยต่อท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด Abstract   PDF
ชเนรินทร์ รักสัตย์, ระพี กาญจนะ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์, ศักดิ์ชัย จันทศรี
 
Vol 6, No 16 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 พฤษภาคม-กันยายน 2559 การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมฟัซซีลอจิกร่วมกับตัวควบคุมอินทิกรัลแบบปรับตัวได้สำหรับระบบควบคุมกระบวนการอุณหภูมิแบบการพา Abstract   PDF
ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์, ชัชวาล พรพัฒน์กุล
 
Vol 9, No 26 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน-ธันวาคม 2562 การประยุกต์ใช้อนุภาคทองขนาดนาโนเมตรในการตรวจวัดเชิงสี Abstract   PDF
ปวีณา เดือนฉาย
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 การประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบฝูงอนุภาคสำหรับแก้ปัญหาทางวิศวกรรม Abstract   PDF
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์, สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์, พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 การประยุกต์ใช้เรขาคณิตแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย Abstract   PDF
บุญเรือง วังศิลาบัตร
 
Vol 6, No 15 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 15 มกราคม-เมษายน 2559 การประเมินการตอบสนองทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาของข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Oryza sativa L. cv. KDML 105) ที่ชักนำด้วยซิงค์ออกไซด์อนุภาคนาโน Abstract   PDF
สุธี ชุติไพจิตร
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร: กรณีศึกษาบริษัทกราวน์ บิสซิเนส จำกัด Abstract   PDF
น้ำทิพย์ เจ็กภู่, เพียงพิศ กลิ่นหรั่น
 
Vol 8, No 21 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 21 มกราคม-เมษายน 2561 การประเมินปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและเฟลโวนอยด์ในเมล็ดข้าวเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทย (Oryza sativa L.) Abstract   PDF
สุธี ชุติไพจิตร, ธนวัช สุจริตวรกุล, ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
 
Vol 9, No 26 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 กันยายน-ธันวาคม 2562 การปรับปรุงกระบวนการผลิตพัดลมโดยประยุกต์ใช้เทคนิคลีนซิกซ์ซิกซ์มา Abstract   PDF
ฤทธิชัย สังฆทิพย์, มนัส ศรีสวัสดิ์, ก่อสุชน ศาตะโยธิน, วัฒนชัย ประสงค์
 
Vol 7, No 19 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 19 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 การปรับปรุงระบบการผลิตด้วยการจำลองเสมือนจริง Abstract   PDF
พงษ์พันธุ์ ฤกษ์ขุมทรัพย์, วีรวิชญ์ คำมาก, จรัสศรี เสือทับทิม, ปราโมทย์ ศรีน้อย
 
Vol 4, No 9 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม-เมษายน 2557 การปรับปรุงเครื่องจักรกลซีเอ็นซีขนาดเบา Abstract   PDF
จิตติพงษ์ ผิวเผือก, อนุวัฒน์ พรหมเดช, ก่อสุชน ศาตะโยธิน
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 การผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ร่วมกับการสกัดด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์ Abstract   PDF
สรรพศิริ เอียกุล, ณาวดี ศรีศิริวัฒน์
 
26 - 50 of 172 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>