Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 กฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสงกับวิศวกรรมส่องสว่าง Abstract   PDF
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
 
Vol 4, No 2 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม-สิงหาคม 2555 กลยุทธ์การปรับปรุงตนเองขององค์การทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ Abstract   PDF
ไพฑูรย์ เริงกมล
 
Vol 5, No 14 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 กันยายน-ธันวาคม 2558 การกัดกร่อนของเหล็กกล้าภายใต้สภาวะบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันและก๊าซ: กลไกและการทำนายการกัดกร่อน Abstract   PDF
ธีร์ เชาวนนทปัญญา, ชัยวัฒน์ พีระทัตสุวรรณ, วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
 
Vol 12, No 35 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน-ธันวาคม 2565 การกำจัดตะกั่วและทองแดงที่ปนเปื้อนในน้ำโดยใช้วิธีตกตะกอนทางเคมีด้วยเปลือกหอย Abstract   PDF
ลักษณาทิตย์ พิงคารักษ์, สายฝน ทิศกองราช, เมธาวี ธรรมประเสริฐ, คีตกาญจน์ จันทร์ทอง
 
Vol 8, No 23 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 กันยายน-ธันวาคม 2561 การกำจัดไนตริกออกไซด์ด้วยปฏิกิริยารีดักชันแบบเลือกเกิดพร้อมโทลูอีนด้วยปฏิกิริยาการออกซิไดซ์บนตัวเร่งปฏิกิริยา V2O5-MoO3/TiO2 Abstract   PDF
ธราธร มงคลศรี, ทศพล ปานสัสดี
 
Vol 10, No 28 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 การกำหนดค่าปัจจัยที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาตะกั่วลัดวงจร โดยประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง: กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
สมพร วงษ์เพ็ง, อัญญารัตน์ ประสันใจ
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การกำเนิดรูปคลื่นไซน์สามเฟสด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Abstract   PDF
ปุญญพัฒน์ ช่อฟ้าบัณฑิต, บุญเรือง วังศิลาบัตร
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การควบคุมตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์ไฟตรงด้วยความกว้างของพัลส์อย่างง่าย Abstract   PDF
บุญเรือง วังศิลาบัตร, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 การควบคุมแรงดันไฟสลับเฟสเดียวรูปคลื่นไซน์ด้วยวิธีการสับซอยสำหรับภาระที่เป็นตัวต้านทาน Abstract   PDF
บุญเรือง วังศิลาบัตร, ปุญญพัฒน์ ช่อฟ้าบัณฑิต
 
Vol 11, No 32 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 กันยายน-ธันวาคม 2564 การคัดแยกแอคติโนมัยสีทที่สร้างสารสีจากดินที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ Abstract   PDF
ทัย กาบบัว
 
Vol 5, No 12 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 มกราคม-เมษายน 2558 การคำนวณมิติของรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อนด้วยการวัดแบบสาทิสรูป Abstract   PDF
อมร คุ้มทรัพย์สิริ
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 การจัดการพัสดุคงคลังอะไหล่ในคลังสาขา Abstract   PDF
กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์, กุลวุฒิ โตรอด
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 การจำลองการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟสแบบพารามิเตอร์ไม่สมมาตรด้วย วิธีควบคุมการกำหนดทิศทางและตำแหน่งโรเตอร์ฟลักซ์เวกเตอร์ Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, ธวัชชัย จิตต์สนธิ์, ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์
 
Vol 5, No 14 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 กันยายน-ธันวาคม 2558 การดัดแปลงพื้นผิวของเส้นใยป่านศรนารายณ์เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมโพสิท: ทบทวนวรรณกรรม Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, ประยูร สุรินทร์, เจษฎา วงษ์อ่อน
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การดำเนินงานด้วยดีสเปซสำหรับการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสด้วยเทคนิคการควบคุมแบบเวกเตอร์ทางอ้อม Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, เสถียร ธัญญศรีรัตน์
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 การดำเนินงานด้วยดีสเปซสำหรับควบคุมการไหลของกำลังไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์สามเฟส 2 กิโลวัตต์เชื่อมต่อระบบกริดการไฟฟ้า Abstract   PDF
จักรพงษ์ จารุมิศร์, บุญเรือง วังศิลาบัตร, เสถียร ธัญญศรีรัตน์
 
Vol 12, No 34 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 การตรวจจับพุ่มไม้และลำต้นบนแบบทดสอบภาพวาดต้นไม้โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก Abstract   PDF
ธีรพงศ์ อรชร, วิธวินท์ ศรีเพียรพล, ฉัตรมงคล ฉ่ำมาก
 
Vol 7, No 18 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม-เมษายน 2560 การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต รงควัตถุในการสังเคราะห์แสง และเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวหอมที่ทดสอบด้วยวัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ Abstract   PDF
สุธี ชุติไพจิตร, ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปลอมปนยาสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในยาแผนไทยในบริเวณจังหวัดสงขลา Abstract   PDF
ณวงศ์ บุนนาค, ยงยุทธ์ เทพรัตน์, ชลทิต สนธิเมือง, สุชาดา จันทร์พรหมมา
 
Vol 11, No 30 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 30 มกราคม-เมษายน 2564 การตอบสนองของเครื่องยนต์ดีเซลต่อเชื้อเพลิงเอทานอลที่ผสมในน้ำมันดีเซลผสมไบโอดีเซล Abstract   PDF
มานิดา ทองรุณ, ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, ศักดิ์ดา ธงชาย
 
Vol 12, No 35 (2022): ปีที่ 12 ฉบับที่ 35 กันยายน-ธันวาคม 2565 การติดตามและประเมินปริมาณฝุ่นละอองที่น้อยกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว) Abstract   PDF
วินัย มีแสง, เอราวัณ เบ้าทอง, ปิยวดี ยาบุษดี, วิภาพร กิติศรีวรพันธุ์, ศิวพร ภูกองทอง, ภูษณพาส สมนิล, สืบชาติ อันทะไชย
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 การทดลองเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าบนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร (เปลือกกล้วยหอม) Abstract   PDF
ศิริพรรณ โสภณเสถียร
 
Vol 4, No 11 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 กันยายน-ธันวาคม 2557 การนำเหล้าขาวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า (การศึกษาเบื้องต้น) Abstract   PDF
ณัฐพล วงเยาว์
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 การบริหารจัดการศึกษายุคโลกาภิวัฒน์ไร้พรมแดนสร้างพหุเชาว์ปัญญา Abstract   PDF
ไพฑูรย์ เริงกมล
 
Vol 11, No 32 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 กันยายน-ธันวาคม 2564 การบ่งชี้สารเบต้าแคโรทีนระดับเบื้องต้นในดอกโสนและการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม Abstract   PDF
ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด, หนึ่งฤทัย สุพรม, นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
 
26 - 50 of 222 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>