Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 6 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มกราคม-เมษายน 2556 สังคมออนไลน์กับพลังทางสังคม Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 3, No 7 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556 สังคมออนไลน์กับพลังทางสังคม Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 1, No 1 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม-สิงหาคม 2554 สายอากาศแบบร่องที่มีสตัปตัวเอฟกลับด้านป้อนด้วยสายนำสัญญาณระนาบร่วม Abstract   PDF
ประพจน์ จิระสกุลพร
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 สายอากาศไดโพลที่มีแผ่นสะท้อนแบบทำมุม Abstract   PDF
ธนาพร เพชรกูล, เวช วิเวก
 
Vol 11, No 32 (2021): ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 กันยายน-ธันวาคม 2564 ห้องแยกส่วนความดันลบแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับโรงพยาบาลสนาม Abstract   PDF
มานพ พิพัฒหัตถกุล, วิริยะ บริสุทธิ์
 
Vol 7, No 18 (2017): ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 มกราคม-เมษายน 2560 อิทธิพลของการปรับปรุงสมบัติด้วยความร้อนหลังการเชื่อมต่อสมบัติทางกลของโลหะเชื่อมพอกผิวแข็งบนเหล็กกล้าคาร์บอน Abstract   PDF
ไพบูลย์ แย้มเผื่อน, วรญา วัฒนจิตสิริ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
 
Vol 9, No 25 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 อิทธิพลของขนาดพื้นที่สัมผัสขอบคมตัดเม็ดมีด CBN ที่มีผลต่อความหยาบผิวในการกลึงเหล็ก AISI 1050 Abstract   PDF
มนัส ศรีสวัสดิ์, เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์, อรรถกร จันทร์ชนะ
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 อิทธิพลของอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและผลผลิตของข้าวอินดิกา Abstract   PDF
สุธิชัย สามารถ, นิตยา ผกามาศ, สุธี ชุติไพจิตร
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 อินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสแบบหลายระดับแรงดัน Abstract   PDF
จีระพงศ์ ศรีวิชัย
 
Vol 4, No 10 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 อุปกรณ์การวิเคราะห์บนกระดาษ Abstract   PDF
ปวีณา เดือนฉาย, วิจิตรา เดือนฉาย
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 เครื่องล้างท่อช่วยหายใจโดยใช้กฎข้อที่สามของนิวตันและแรงโน้มถ่วง Abstract   PDF
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร
 
Vol 9, No 24 (2019): ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 มกราคม-เมษายน 2562 เครื่องอบอเนกประสงค์สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน Abstract   PDF
สมบัติ สันกว๊าน, ธนพงศ์ คุ้มญาติ, ปรีชา มหาไม้
 
Vol 10, No 27 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2563 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยวิธีการประมาณค่าสำหรับภาพจากกล้องวงจรปิดที่มีสัญญาณรบกวน Abstract   PDF
อัฐพร กิ่งบู, มาลีรัตน์ โสดานิล
 
Vol 2, No 5 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน-ธันวาคม 2555 เทคนิคการเรียนรู้แบบหมวกความคิด 6 ใบและเทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ (สาระเพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
วิภาดา งานสม, วีระชัย นาสารีย์, ประภัสร มหาพัฒนไทย
 
Vol 4, No 10 (2014): ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 เทคโนโลยีของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Abstract   PDF
ชุตินันท์ พึ่งเกตุ, พีริยา จารุเศษฐการ
 
Vol 5, No 13 (2015): ปีที่ 5 ฉบับที่ 13 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเผาไหม้ที่สภาวะสมดุลเคมีเพื่อทำนายก๊าซไอเสีย 10 ชนิด Abstract   PDF
เอนก บุญกว้าง, มกร ลักขณา
 
Vol 10, No 28 (2020): ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 แบบจำลองอัตราการไหลสูงสุดสำหรับการผลิตผ้าเบรกรถยนต์ Abstract   PDF
คเณศ พันธุ์สวาสดิ์, เอกรินทร์ การเก่ง
 
Vol 8, No 22 (2018): ปีที่ 8 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 แอปพลิเคชันประเมินระดับควันโดยใช้สมาร์ตโฟน Abstract   PDF
ทรงสิทธิ์ วงศ์กิระปราชญ์
 
Vol 6, No 17 (2016): ปีที่ 6 ฉบับที่ 17 กันยายน-ธันวาคม 2559 โครงสร้างจุลภาคและความต้านทานการสึกหรอของโลหะเชื่อมพอกแข็งบนพื้นผิวเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง JIS-S50C Abstract   PDF
สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, วรญา วัฒนจิตสิริ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์
 
Vol 3, No 8 (2013): ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2556 โรคภัยจากเทคโนโลยีในสังคมยุคใหม่ Abstract   PDF
ปริศนา เพชระบูรณิน
 
Vol 1, No 2 (2011): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กันยายน-ธันวาคม 2554 ไฮโดรเจน - แหล่งพลังงานแห่งอนาคต Abstract   PDF
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์
 
Vol 2, No 3 (2012): ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 มกราคม-เมษายน 2555 “R2R: งานประจำสู่งานวิจัย” สำหรับสถานศึกษา Abstract   PDF
ณาวดี ศรีศิริวัฒน์
 
201 - 222 of 222 Items << < 4 5 6 7 8 9